Kako osnovati poduzeće

Osnivanje poduzeća u koracima:

1. KORAK (FINA)

Dolazak na HITRO.HR pult u FINI – Odabir imena (tvrtke) drušva. Provjera imena (tvrtke) društva samostalno se može izvršiti putem web stranice sudskog registra trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj https://sudreg.pravosudje.hr/registar.

Za korištenje riječi Hrvatska ili bilo koje izvedenice te riječi u nazivu društva osnivači moraju dobiti posebnu suglasnost Ministarstva pravosuđa. Trgovačko društvo mora imati službenu adresu u Hrvatskoj kako bi se moglo registrirati. Sva potrebna dokumentacija, obrasci i uplatnice dostupni su na HITRO.HR (www.hitro.hr)

2. KORAK (JAVNI BILJEŽNIK)

Kod javnog bilježnika potrebno je ovjeriti slijedeće dokumente:

 • Prijavu za upis u sudski registar (obrazac Po) 
 • Osnivački akt – društveni ugovor (potpisan od strane svih osnivača) ili izjavu o osnivanju društva (ukoliko društvo osniva samo jedna osoba) 
 • Izjavu članova ovlaštenih za zastupanje društva o prihvaćanju postavljanja
 • Odluku o imenovanju članova uprave  
 • Potpis direktora ili potpise članova uprave 
 • Potpise članova nadzornog odbora (ukoliko društvo ima nadzorni odbor)  
 • Odluku o imenovanju prokurista društva i njegov potpis (ukoliko društvo ima prokurista) 
 • Odluku o određivanju adrese društva.

Za to Vam je potrebno: osobna iskaznica ili putovnica (obvezna za strance).

Obvezna je nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti. Trošak ovjere ovisi o visini temeljnoga kapitala i u prosjeku je 2.500 kuna. Sva dokumentacija na stranom jeziku mora biti prevedena od strane sudskog tumača.

3. KORAK (prijava u sudski registar, FINA)

Na šalteru HITRO.HR u FINI predajete prijavu za upis u sudski registar sa svim potrebnim prilozima, čime se pokreće postupak za upis u sudski registar pri Trgovačkom sudu. Po upisu u sudski registar rješenje vam dostavlja Trgovački sud.

4. KORAK (Objava registracije trgovačkog društva)

Nakon što je obavljen upis u sudski registar, trgovački sud dostavlja Narodnim novinama i dnevnom tisku podatke o upisu. Objavljivanje osnivanja u Narodnim novinama stoji 810 kuna, a u dnevnom tisku 450 kuna.

5. KORAK (Izrada pečata)

Po primitku pozitivnog rješenja o upisu u sudski registar potrebno je izraditi pečat. Uz narudžbu za izradu pečata prilaže se kopija rješenja o upisu u sudski registar. Pečat sadrži naziv društva i broj pod kojim je društvo upisano u sudski registar.

6. KORAK (Državni zavodu za statistiku)

Državnom zavodu za statistiku podnosi se zahtjev za razvrstavanjem po djelatnostima prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti te se dobiva matični broj i šifra djelatnosti u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o upisu u sudski registar.

Zahtjevu se prilaže:

 1. rješenje o upisu u trgovački registar
 2. tiskanica RPS-1 (kupuje se u prodavaonicama Narodnih novina)
 3. kopija uplatnice o uplati upravne pristojbe (55 kuna)

Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti DZS-a dobiti ćete na šalteru HITRO.HR u FINI.

Po dobivanju Obavijesti o razvrstavanju, na pultu HITRO.HR-a ili u banci možete otvoriti žiro račun (na šalteru HITRO.HR možete otvoriti račun u onoj banci za koju FINA obavlja poslove otvaranja računa ili posreduje u obavljanju tih poslova).

7. KORAK (Otvaranje bankovnog računa)

Temeljni kapital (20.000 kuna za društvo s ograničenom odgovornošću odnosno 200.000 kuna za dioničko društvo) mora se položiti na račun kod banke, a potvrda o pologu mora se predati pri registraciji društva.

Poslovni subjekt može imati otvorene račune kod više banaka, prema svom izboru. Za otvaranje žiro računa potrebno je ponijeti:

 • Rješenje o upisu u sudski registar (priložiti presliku, izvornik dati na uvid)
 • Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku (priložiti presliku, izvornik dati na uvid)
 • Pečat
 • Osobnu iskaznicu

8. KORAK (FINA – HZMO)

Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (Tiskanica M-11P) i Prijava o početku osiguranja (Tiskanica M-1P) predaju se na pultu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u FINI, u roku od 15 dana od dana početka poslovanja.

Prilikom prijave HZMO-u uz prijavu M-11P na uvid je potrebno dati sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o upisu u sudski registar (i za podružnicu, ako društvo ima podružnicu) 
 • Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku
 • Potpisni karton
 • Pečat

Uz prijavu M-1P na uvid je potrebno dati sljedeću dokumentaciju: 

 • Ugovor o radu 
 • Radnu knjižicu 
 • Osobnu iskaznicu 
 • Radnu dozvolu (ako je zaposlenik strani državljanin).

9. KORAK (FINA HZZO)

Prijava o obvezniku uplate doprinosa (Tiskanica 1), Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu (Tiskanica 2) i Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje člana obitelji (Tiskanica 3) predaju se na pultu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u FINI, u roku od 15 dana od dana početka poslovanja.

10. KORAK (Porezna uprava)

Nakon upisa u sudski registar i registar Državnog zavoda za statistiku potrebno je izvršiti prijavu društva u poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva, radi upisa u registar obveznika poreza na dobit i PDV-a.

11. KORAK (Odluka nadležnog upravnog tijela)

Odluku nadležnog upravnog tijela (županijskog Ureda za gospodarstvo), kojom se utvrđuje udovoljavanje tehničkim, zdravstvenim, ekološkim i drugim uvjetima propisanim za obavljanje te ili tih djelatnosti, potrebno je dostaviti trgovačkom sudu.