Kabinet ministra

U Kabinetu ministra obavljaju se:
  • administrativni i stručni poslovi za ministra i zamjenika ministra,
  • protokolarni poslovi,
  • poslovi u vezi s kontaktom i komunikacijom s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske i drugim tijelima državne uprave, te s pravnim osobama koje imaju javne ovlasti iz djelokruga Ministarstva,
  • poslovi u vezi s predstavkama i pritužbama građana te poslovi vezani za odnose sa sredstvima javnog informiranja,
  • poslovi u vezi sa zaprimanjem i rješavanjem pošte upućene ministru i zamjeniku ministra,
  • poslovi u vezi s evidencijom i pohranom povjerljive pošte, kao i drugi stručni i administrativni poslovi u vezi s realizacijom programa rada i aktivnosti ministra i zamjenika ministra,

Kabinet koordinira izradu strateškog plana Ministarstva, sukladno Zakonu o proračunu;
obavlja poslove unutarnjeg informiranja Ministarstva, pripreme i provođenja promotivnih aktivnosti Ministarstva, pripreme materijala za potrebe komunikacije Ministarstva s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske i drugim tijelima državne uprave, kao i pravnim osobama koje obavljaju javne ovlasti iz djelokruga Ministarstva.