Poticaji za investicije do 9.000 eura i do 10 godina oslobođenja poreza na dobit!

Slika /arhiva///shutterstock_165333101.jpg

Hrvatski Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja jedan je od najkonkurentnijih zakona o poticanju investicija u Europi. Više o poticajima i olakšicama pročitajte u prilogu.
Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja jedan je od najkonkurentnijih zakona o poticanju investicija u Europi! 
1. Za koje se investicijske projekte mogu dobiti poticaji?

Poticajne mjere uređene su Zakonom o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12, 28/13), a odnose se na projekte investiranja i jačanje konkurentske sposobnosti u:
 • proizvodno-prerađivačkim aktivnostima,
 • razvojno-inovacijskim aktivnostima,
 • aktivnostima poslovne podrške,
 • aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti
Poticajne mjere odobravaju se za ekološki sigurne poduzetničke aktivnosti pri čemu se ostvaruje jedan ili više sljedećih ciljeva:
 • unos nove opreme i suvremenih tehnologija,
 • veća zaposlenost i izobrazba zaposlenika,
 • razvoj proizvoda i usluga više dodane vrijednosti,
 • povećanje poduzetničke konkurentnosti,
 • ravnomjerni regionalni razvoj RH.


2. Što ulazi u opravdane troškove investicije?
A. Vrijednost nekretnina/zgrada i opreme/strojeva (standardna osnovica).

U sektoru prometa troškovi kupnje transportne opreme (pokretna imovina) ne mogu biti uključeni u opravdane troškove investicije (standardnu osnovicu). U opravdane troškove investicije također se neće uračunavati zemljište, ranije izgrađene zgrade/građevine i ranije korištena oprema/strojevi.

B. Određene kategorije nematerijalne imovine (softveri, patenti, licencije, know-how) do graničnog iznosa od 50% standardne osnovice. Nematerijalna imovina koja predstavlja opravdane troškove investicije mora zadovoljavati sljedeće uvjete:
·         mora se koristiti isključivo u nositelju poticajnih mjera,
·         mora se smatrati imovinom s mogućnošću otpisa (amortizirajuća imovina),
·         mora biti kupljena od trećih strana po tržišnim uvjetima, isključujući povezane poduzetnike,
·         mora biti uključena u imovinu nositelja poticajnih mjera, odnosno mora biti iskazana u bilanci nositelja poticajnih mjera najmanje pet godina.
 
C. Trošak otvaranja novih radnih mjesta povezanih s investicijom - izračunava se kao bruto II plaća u dvogodišnjem razdoblju.
 

3. Kada poduzetnik može aplicirati za poticaje?
 • Kada planira investirati minimalno 150.000 € u opravdane troškove i otvoriti 5 novih radnih mjesta u trogodišnjem razdoblju. Za mikropoduzetnike minimalni iznos ulaganja je umanjen na 50.000 € uz otvaranje 3 nova radna mjesta u godinu dana.

4. U kojem trenutku se podnosi Prijava za korištenje poticajnih mjera za investicije?
 • Prije početka investicije - početak građevinskih radova ili prva preuzeta obveza u smislu narudžbe opreme, pri čemu su isključene pripremne studije izvedivosti.

5. Koje su poticajne mjere za investicije predviđene Zakonom?
1. poticaji za mikropoduzetnike,
2. porezni poticaji,
3. carinski poticaji,
4. poticaji za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom,
5. poticaji za opravdane troškove usavršavanja povezanih s investicijskim projektom,
6. poticajne mjere za:
A. razvojno-inovacijske aktivnosti,
B. aktivnosti poslovne podrške i
C. aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti,
7. poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta,
8. poticajne mjere za radno intenzivne investicijske projekte.
 

6. Koje su olakšice za poduzetnika kroz porezni poticaj?
 
·         Za investicije u visini protuvrijednosti kuna od 150.000 € do 1 milijun €, poduzetniku  se stopa poreza na dobit umanjuje za 50% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine početka investicije uz uvjet otvaranja najmanje 5 novih radnih mjesta povezanih s investicijom,
·         Za investicije u visini protuvrijednosti kuna od 1 do 3 milijuna €, poduzetniku  se stopa poreza na dobit umanjuje za 75% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine početka investicije uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta povezanih s investicijom,
·         Za investicije u visini protuvrijednosti kuna preko 3 milijuna EUR, poduzetniku  se stopa poreza na dobit umanjuje za 100% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine početka investicije uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s investicijom.
 
·         U slučaju korištenja poticaja za mikropoduzetnike, poduzetniku  se stopa poreza na dobit umanjuje za 50% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 5 godina od godine početka investicije.

6. Koji su poticaji za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom?
 • Poduzetniku koji osigura otvaranje novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi do 10%, prema podacima Državnog zavoda za statistiku za proteklu godinu, odobrit će se bespovratna novčana potpora u visini do 10% opravdanih troškova otvaranja novog radnog mjesta, a u maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 3 000 € po novootvorenom radnom mjestu.
 • Poduzetniku koji osigura otvaranje novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi od 10% do 20%, prema podacima Državnog zavoda za statistiku za proteklu godinu, odobrit će se bespovratna novčana potpora u visini do 20% opravdanih troškova za otvaranje novog radnog mjesta, a u maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 6 000 € po novootvorenom radnom mjestu.
 • Poduzetniku koji osigura otvaranje novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi preko 20%, prema podacima Državnog zavoda za statistiku za proteklu godinu, odobrit će se bespovratna novčana potpora u visini do 30% opravdanih troškova za otvaranje novog radnog mjesta, u maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 9 000 € po novootvorenom radnom mjestu.

7. Koji su opravdani troškovi usavršavanja za nova radna mjesta povezana s investicijom i koliki je iznos potpore?

Pod opravdane troškove u svrhu usavršavanja podrazumijevamo:
 • troškove za instruktora,
 • putne troškove instruktora i osoba koje se usavršavaju,
 • troškove otpisa uređaja i opreme u skladu s opsegom njihova korištenja u svrhu usavršavanja.
Iznos potpore:
·         za opće usavršavanje (prenosivo kod drugih poduzetnika) - 70% troškova usavršavanja za srednje poduzetnike i 80% troškova usavršavanja za male poduzetnike
·         za posebno usavršavanje (neprenosivo kod drugih poduzetnika) – 35% troškova usavršavanja za srednje poduzetnike i 45% troškova  usavršavanja za male poduzetnike.

8. Za koje investicije se može reći da su razvojno-inovacijske i koja vrsta potpore je predviđena za takve projekte?

Razvojno-inovacijske aktivnosti kojima će se odobravati poticajne mjere su one koje utječu na unapređenje i modernizaciju:
– proizvoda,
– proizvodnih serija,
– proizvodnih procesa i
– proizvodnih tehnologija.
 
Iznos potpore:
·         povećanje potpore za otvaranje novih radnih mjesta za 50%
·         bespovratna novčana potpora za kupnju opreme/strojeva u visini do 20% stvarnih opravdanih troškova kupnje opreme/strojeva, u maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 0,5 milijuna €, uz uvjet da je kupljena oprema/strojevi oprema/strojevi visoke tehnologije.

9. Na što se odnose poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta i koji se uvjeti moraju ispuniti za odobrenje takvih poticajnih mjera?

Investicijski projekt za koji se odobravaju poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta predstavlja investiciju u dugotrajnu imovinu nositelja poticajnih mjera u iznosu protuvrijednosti kuna najmanje 5 milijuna eura uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom, i to unutar razdoblja od tri godine nakon početka investicije.
Poticajne mjere - bespovratna novčana potpora za troškove izgradnje nove tvornice, industrijskog postrojenja ili ugostiteljsko-turističkog objekta te troškove kupnje novih strojeva, odnosno proizvodne opreme u iznosu od:
 
·         10% stvarnih opravdanih troškova ulaganja u dugotrajnu imovinu u ukupnom maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 0,5 milijuna € za investicije u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi od 10% do 20%,
·         20% stvarnih opravdanih troškova ulaganja u dugotrajnu imovinu u ukupnom maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 1 milijun € za investicije u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi više od 20%.

10. Kada se odobravaju poticajne mjere za radno intenzivne investicijske projekte?

Kada investicijski projekt predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu koje omogućuje otvaranja najmanje 100 novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom i to unutar razdoblja od tri godine nakon početka investicije.


Zakon o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja na engleskom jeziku možete pronaći OVDJE. Sva dodatna pitanja možete uputiti na adrese e-pošte: investicije@hamaginvest.hr

English version of Investment Promotion and Development of Investment Climate Act please find HERE and more information about investment incentives in Croatia find HERE

 


Pisane vijesti